Pointstævner for ungdom 2016/17


Østdanmarks BordTennis Union indbyder hermed til sæsonens pointstævner for ungdom.

HVEM KAN DELTAGE?

Pointstævnerne henvender sig til nye og uøvede ungdomsspillere, som herigennem får en mulighed for at komme ud og prøve kræfter med spillere på samme niveau fra andre klubber.

Pointstævnerne er kun åbne for drenge-, yngre drenge- og puslingespillere samt alle kvindelige ungdomsspillere. Nye herre juniorspillere henvises til holdturneringen.

Faste spillere på turneringshold kan ikke samtidig deltage i pointstævnerne (dette gælder dog ikke for puslingespillere).

Se turneringsreglementets § 26 omkring reglerne for deltagelse i pointstævnerne.

AFVIKLINGSFORM

Klubberne bliver inddelt i geografiske kredse á 3-5 klubber, og de enkelte stævner afvikles på skift hos de deltagende klubber i kredsen. Hvert stævne er et afsluttet stævne.

Der afvikles et stævne ca. hver tredje uge, og der afvikles i alt 6 stævner i løbet af sæsonen.

Spilleterminer: 12-13.nov. – 3-4.dec. – 21-22.jan. – 25-26.feb. – 18-19.mar. – 1-2.apr.

Ved første stævne inddeles spillerne efter spillestyrke i puljer á 6-7 spillere. Der spilles alle mod alle i puljerne, og efter hvert stævne runde rykker nr. 1 og 2 en pulje op, og nr. sidst og næstsidst rykker en pulje ned til næste stævne.

Link: Download og print puljeskemaer til Pointstævnerne.

NYE SPILLERE

Får en klub nye spillere i løbet af sæsonen, kan disse straks spille med. Nye spillere indsættes, hvor disse efter skøn styrkemæssigt hører hjemme.

REGISTRERING

Klubberne skal registrere alle sine pointstævnedeltagerne i licenssystemet.

Alle kampene ved pointstævnerne tæller således med til ratinglisten.

FINALESTÆVNE

Pointstævnerne afsluttes med et finalestævne, som afvikles i Valbyhallen i weekenden 22-23.april 2017.

PRÆMIER

Der vil være præmier til alle puljevinderne i hvert stævne.

STARTPENGE

Startpengene for den enkelte spiller er afhængig af, hvornår denne starter i stævnerne.

  • Ved start i 1. – 3.stævne:                    kr. 75,00
  • Ved start i 4. – 6.stævne:                    kr. 50,00

Startpengene skal efter hvert stævne indbetales via klubben til ØBTU, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. på giro 408-6007 eller Nordea, reg.nr. 2650, kontonr. 6750120995. Klubberne vil modtage en faktura dækkende antallet af nye spillere ved hvert stævne.

TILMELDING

Tilmelding skal ske på denne tilmeldingsblanket, der sendes til ØBTU’s sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F., og skal være dette i hænde SENEST DEN 25. OKTOBER 2016. Tilmeldingen kan naturligvis også sendes på mail: oebtu@oebtu.dk eller på fax 54 82 28 68.

tilmeldingsblanketten skal anføres forventet antal deltagere, samt angivelse af de datoer, hvor I har mulighed for at afvikle et stævne.

PROGRAM

Program forventes udsendt pr mail omkring 1.november til alle deltagende klubber. Samtidig lægges det ud på unionens hjemmeside. Sammen med programmet fremsendes puljeskemaer, skemaer til registrering af spillere m.v. til brug for stævnerne.

OPLYSNINGER

Ønskes yderligere oplysninger, kan disse fås ved henvendelse til:

Tlf. 50 72 37 28 (ØBTU’s sekretariat)
Tlf. 30 27 99 95 (Peter Tranto)

Med venlig hilsen
ØBTU’s turneringsudvalg

Stiga er sponsor for ØstDanmarks Bordtennis union