Referat fra Generalforsamling 2018 i ØBTU’s venner


Referat fra ordinær generalforsamling – ØBTU ́s venner den 18. april 2018 hos Hvidovre Bordtennis

Skovlunde, den 7. maj 2018.

Deltagere: Jens Ole Eriksen, Torben Wael, Torben James Jensen, Tom Rønneberg, Christian Busk, Poul Johansen, Morten Sylvest, Poul Hansen, Anker Petersen, Yael Schade, Heidi Florin, Henrietta Thomsen, Claus Johnsen, Marjan og Hagen Algren.

Afbud: Mogens Christensen og Kim Schluter. Kaj Petersen syg.

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent og stemmetæller.
5. Bestyrelsens beretning for 2017 / 2018.
6. Godkendelse af det underskrevne regnskab for 2017.
7. Regnskab, beretning og valg Udlodningsforening for 2017.
8. Fastsættelse af kontingent for 2019.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering omkring budget for 2019.
11. Valg iflg. lovenes § 8.
12. Eventuelt.

Ad. 1. Velkomst.
Torben James Jensen bød velkommen. Startede med at ønske vores nye medlem Michael R. Christensen (under spisningen) tillykke med sejren i generalforsamlingsturneringen. Pokalen vil blive graveret og udleveret senere. Kunne meddele at vores mangeårig medlem af bestyrelsen Kaj Petersen Karlslunde var syg. Kaj havde siddet i bestyrelsen siden 2007, og havde modtaget vores Breddepokal næsten samtidigt med indtrædelse i bestyrelsen. Torben ville gerne med
forsamlingens opbakning have lov til at udnævne Kaj Petersen som vores nye æresmedlem.
Dette blev vedtaget enstemmigt. Tillykke til Kaj.

Ad. 2. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstillede Claus Johnsen og han blev valgt enstemmigt. Claus kunne konstatere at indkaldelse var i orden. Den var indkaldt pr. 20. marts 2018, for nogle pr. brev andre pr. E-mail.

Ad. 3 og 4. Godkendelse af dagsorden – valg referent og stemmetæller.
Dagsorden godkendt enstemmigt. Torben James Jensen tager referat og valg af stemmetællere blev Henrietta Thomsen og Hagen Algren.

Ad. 5. Bestyrelsens beretning for året 2017/2018.
Efter en generalforsamling 2017, der var lidt rodet, blev der indkaldt til bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede situationen, og valgte at se fremad, og det var en enig bestyrelse, som tog dette til efterretning. Torben berettede om at vi nåede vores budget på lotteri, så vi landede på 15.000,00 kr. I den forbindelse tak til alle især vores mange forældre. En tak skal også gå til vores revisorer, som har valgt at afgå uden for tur efter 10 år. Tak til Kaj Petersen som har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. Orienterede løst om forberedelserne til vores jubilæumsfest som afholdes i Parken på Østerbro – omtalte programmet. Klubberne vil få en oreintering snarest. Tak til sekretariatet og kollegaerne i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst fik formanden overrakt ”Store Lederpokal” af Torben Wael Karlslunde.

Beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Godkendelse af det underskrevne regnskab for 2016
Torben Wael Karlslunde som revisor gennemgik regnskabet for 2017. Der forelå et skriftligt underskrevet og godkendt regnskab fra revisorerne Jan Kristoffersen og Torben Wael. Der var spørgsmål omkring indtægter på lotteri – dette er sådan at vores gavekort ikke bare gives væk, men koster 5,00 kr. pr. vundet flaske i lotteriet. Det andet tal omkring lotteri er deltagerpris på jubilæumsfesten i Parken. Regnskab enstemmigt godkendt.

Ad. 6. Regnskab, beretning og valg Udlodningsforeningen
Regnskabet havde givet et mindre overskud, pga. at alle tilskud ikke var blev hævet. Der er blevet afholdt et møde med udlodninger på ialt 2.800,00 kr. Til Karlslunde, Brønshøj og Hvidovre. Bestyrelsen fortsætter uændret. Ingen er på valg.

Alle ting enstemmigt godkendt.

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent for 2018.
Kontingentet for 2019 blev foreslået til 100,00 kr. og blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 8. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 9. Orientering omkring Arbejdsbudget for 2017.
Torben Wael Karlslunde forelagde orienteringen, og den blev taget til efterretning.

Ad. 10. Valg iflg. lovenes § 8.
Torben James Jensen og Morten Sylvest blev genvalgt for en toårig periode. Marjan Yousefi nyvalgt for en toårig periode.
Vagn Hansen Roskilde og Lars Eckeroth Lillerød valgt for en etårig periode. Der var afgivet tilkendegivelse på forhånd.
Revisorer Poul Hansen Græsted og Hagen Algren Ballerup valgt for en 1 årig periode.

Ad. 11. Eventuelt.
Torben kunne oplyse at der p.t. er solgt lotteri for 6.180,00 kr. pt.
Der blev efterfølgende solgt lotteri for ca. 1.000,00 kr.

Mødet slut klokken 22.00.

For referatet 
Torben James Jensen

Dirigitent
Claus Johnsen