Repræsentantskabsmøde 2019 (referat)


Materiale til Repræsentantskabsmøde

Referat

Opdateret den 3. juni 2019: Referatet fra repræsentantskabsmødet er udgivet, og kan downloades her:
Referat fra ØBTU's repræsentantskabsmøde 2019


 

Indkaldelse

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde tirsdag den 21. maj 2019 kl.18.30.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent, to referenter og kontrol af fuldmagter.
2. Beretninger af
a) Formanden
b) Sekretariatet
c) Appeludvalget
d) Spilleudvalget
e) Turneringsudvalget
3. Det reviderede regnskab, status, samt budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent til ØBTU samt
medlemskontingent for den kommende sæson.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne Stig Jensen og Hans Schwaner afgår efter tur. Formanden Peter Stilling og bestyrelsesmedlemmerne Erik Pedersen og Mikael Mikkelsen er ikke på valg.
6. Valg af medlemmer til udvalgene:
Appeludvalg: Jens Busk, Flemming Bøg, Peder Silleborg, Magnus Jørgensen og Frank Pedersen afgår efter tur.
Turneringsudvalg: Ikke på valg.
Spilleudvalg: Peter Stilling og Markus Mikkelsen afgår efter tur.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

Helge Larsen, Torben James Jensen og suppleant Kristan Busk afgår efter tur.

8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. i hænde senest tirsdag den 30. april 2019. Beretninger, regnskab, budgetforslag for sæsonen 2019-2020 samt indkomne forslag udsendes til klubberne senest 14 dage før mødet.

FORTÆRING

Under mødet er ØBTU værter ved kaffe, te, øl og vand.
Herudover kan vi tilbyde en Dagens Ret (excl. drikkevarer) i hallens cafeteria kl. 17.30. Ønsker I at deltage her, skal det anføres i forbindelse med tilmeldingen.

Vi håber naturligvis, at alle klubber vil møde op, og vi gør opmærksom på, at der må møde to repræsentanter fra hver klub.
Tilmelding til mødet skal ske på vedhæftede tilmeldingsblanket, der sendes eller mailes til ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F., mail oebtu@oebtu.dk senest onsdag den 15. maj 2019.

Med venlig hilsen
Østdanmarks BordTennis Union