Repræsentantskabsmøde 2020 (indkaldelse)


Materiale til Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse

Beretninger

Regnskab

Borddepotregnskab

Forslag

Indkaldelse

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens
Enge 42, 2690 Karlslunde mandag den 31. august 2020 kl.18.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, to referenter og kontrol af fuldmagter.
 2. Beretninger af
  a) Formanden
  b) Sekretariatet
  c) Appeludvalget
  d) Spilleudvalget
  e) Turneringsudvalget
 3. Det reviderede regnskab, status, samt budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent til ØBTU samt medlemskontingent for den kommende sæson.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
  Formanden Peter Stilling og bestyrelsesmedlemmerne Erik Pedersen og Mikael
  Mikkelsen afgår efter tur.
  Bestyrelsesmedlemmerne Bo Palmblad og Martin Marrak er ikke på valg.
 6. Valg af medlemmer til udvalgene:
  Appeludvalg: Ikke på valg.
  Turneringsudvalg: Bo Palmblad, Peter Tranto, Allan Petersen, Knud Jeppesen, Finn Jensen og Betina Bechersdahl afgår efter tur.
  Spilleudvalg: Ikke på valg.
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.Helge Larsen, Torben James Jensen og suppleant Kristan Busk afgår efter tur.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing
F. i hænde senest mandag den 10. august 2020.
Beretninger, regnskab, m.v. samt indkomne forslag udsendes til klubberne senest 14 dage før mødet.

Fortæring

Under mødet er ØBTU værter ved kaffe, te, øl og vand.
Herudover kan vi tilbyde en Dagens Ret (excl. drikkevarer) i hallens cafeteria kl. 17.15. Ønsker I at deltage her, skal det anføres i forbindelse med tilmeldingen.

Vi håber naturligvis, at alle klubber vil møde op, og vi gør opmærksom på, at der må møde to repræsentanter fra hver klub.

Tilmelding til mødet skal ske på vedhæftede tilmeldingsblanket, der sendes eller mailes til ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F., mail oebtu@oebtu.dk senest onsdag den 26. august.
2020.

Med venlig hilsen
Østdanmarks BordTennis Union

Link: Se også indkaldelse til ekstraordinær repræsentantskabsmøde samme dag i forlængelse af ordinær repræsentantskabsmøde